מרכז הזמנות ארצי חייגו:
073-7839301
לחץ לוואטסאפ 052-80-20-320

מדיניות החזרת מוצרים

ברוכים הבאים לפיקאפיק מתנות מקוריות (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י גורמקס בע״מ ע.מ: 515941631 (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

1. כללי

1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הואמטעמי נוחות בלבד.

2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסיםהמשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או

את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאיםנוספים המופיעים באתר.

3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשבאו מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן

הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כלרשת או אמצעי תקשורת אחר.

5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר

(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניהכאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיףביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים

להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/אושגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהיהנובעת

מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנותהתקנון.

8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדליםבמראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצרבמציאות.

10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכניםמתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,

בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

2. הרשמה לאתר

1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופסהרשמה מקוון.

2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעותהאתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות,

, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעילולהלן: “המזמין”).

3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעםמחדש בעת ביצוע הרכישה.

4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדוארהאלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא

הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנהבאתר.

5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שםהמזמין והסיסמא שבחר.

6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישוםהמקוון במצוי באתר.

7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמשבאתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור

הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקיםו/או בצד ג’ כלשהו;

5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. רכישת מוצרים באתר

1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספתמוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך

ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובתדואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי,

שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרטמזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליומתבצעת

מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבלההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהםלא תתאפשר

השלמת ההזמנה.

2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטיםמדויקים ונכונים.

3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונותהפרטים שמסר.

4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנהביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה(להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיסהאשראי

ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהרלהלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצריבוצע

דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוףלהימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונותהפעולות.

4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבוןבשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת פיי פאל- (www.paypal.com) וכלשירות דומה

, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמיןלמסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליטהמזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבורהמוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאלכפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.

3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלוםכלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שוניםעל סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישורבאמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינומחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטיההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בוהשתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויבבעלות השירות.

6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאלאו כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כךוהנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקההמבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לאהורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוףלכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/אותבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הואחסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענהבקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישורמחשבון הפיי פאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלתהאתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

5. אספקה והובלת המוצרים

1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברתהאשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצריסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשהכמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.

3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום ותוך3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לאכולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינםבהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאוםמראש עם מקבל ההזמנה.

5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובתהמשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרוןחלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

6. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסרהמזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דוארישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי שלהאתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

8. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה שלהמוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.

9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמימשלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוחאותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.

10. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעותבכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל. האתר רשאי לגבות את דמיהמשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שלהמוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/אונזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כללמשקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה אוהובלת מוצר.

2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

12. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עדה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).

13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטתבאתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברהבגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

6. ביטול רכישה מצד המזמין

1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן כל עוד לא יוצאו מוצרים בהתאמה אישית והתקנותשהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל picapic2030@gmail.com

2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורטבסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר אואפשרי באריזתו המקורית.

4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצרבניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרדמההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרהשל ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטולכלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצדהמזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

7. ביטול רכישה מצד החברה

1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטלאו להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילותהאתר, כולו או חלקו.

2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנעמחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככלששולם.

3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציעפריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכלנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רקנזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמיםוהסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחריםשהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאורועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.xn--7ugb.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשותבהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהומהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצריםוכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציגאו לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדףהאינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופןהזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלתהאתר.

6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתהוזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/אותביעה כלפי הנהלת האתר.

9. אחריות

1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהילנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/אוהחלפתם של המוצרים.

2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהילנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתריםחיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כיהחברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלימוניטין בלבד.

3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהילנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינובשליטתה המלאה.

10. סודיות ופרטיות

1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגריהמידע של החברה.

2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצועתשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורםאחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגריהמידע של החברה.

4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמשלצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלוליםלפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותיהחברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה להלמסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברהלהבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידימבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמורבידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה אודרישה כלפי החברה.

7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספקלמשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישייםבכל כניסה לאתר.

8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לאתהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למימטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

11. דין ושיפוט

1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדיןהישראלי בלבד.

2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפוהסמכות הבלעדית לדון בה.

3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתושל התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.